Simon Bowden talks to Miriam Smith and Chris Pryor